ریاضیات عالی Calculus2

ریاضیات عالی Calculus2

 • بدون امتیاز
 • (0 نظریات)
 • 8 دانشجو ثبت نام کردند

الزامات

 • ریاضیات عالی Calculus2

شرح

ریاضیات عالی Calculus2

محتوای کورس

تابع اولیه و انتیگرال غیر معین preview 11min
فورمول های اساسی انتیگرال preview 10min
حل مثال ها preview 22min
تعویض متحول در انتیگرال preview 17min
مثال ها preview 16min
انتیگرال قسمی preview 9min
مثال های انتیگرال قسمی preview 14min
انتیگرال گیری کسور ساده preview 17min
مثال های کسور ساده preview 12min
انتیگرال توابع مثلثاتی preview 17min
تعوض متحول در تابع مثلثاتی preview 10min
تعویض متحول در انتیگرال توابع مثلثاتی preview 10min
میتود آبیل preview 14min
قضیه چبشوف preview 19min
انتیگرال معین preview 19min
خواص انتیگرال های معین preview 7min
محاسبه انتیگرال معین preview 13min
انتیگرال معین قسمی preview 14min
تبدیل متحول در انتیگرال معین preview 14min
انتیگرال غیر خاص نوع اول preview 15min
مشخصه مقایسوی انتیگرال غیر خاص preview 15min
مشخصه حدی و تقارب مطلق preview 13min
انتیگرال غیر خاص نوع دوم preview 14min
محاسبه مساحت اشکال در مستوی preview 17min
محاسبه مساحت معا دلات پارا متری preview 19min
محاسبه مساحت در سیستم مختصات قطبی preview 18min
محاسبه مساحت در سیستم مختصات قطبی preview min
محاسبه انتیگرال با استفاده از سافت ویر متلب preview 13min
ترسیم گراف توابع preview 16min
محاسبه حجم اجسام preview 13min
OX حجم جسم که از دوران سطح به دور محور preview 12min
محاسبه حجم اجسام preview 20min
محاسبه طول قوس منحنی preview 15min
طول قوس منحنی preview 17min
محاسبه سطح خارجی اجسام preview 16min
محاسبه سطح preview 19min
مثال محاسبه سطح preview 11min
محاسبه مساحت preview 13min
توابع دو متحوله preview 7min
مشتقات قسمی و دیفرانسیال تابع دو متحوله preview 17min
مشتقات قسمی تابع مرکب دو متحوله preview 11min
مشتقات قسمی توابع پارا متری preview 8min
مشتقات قسمی توابع غیر آشکار preview 11min
مشتقات قسمی ترتیب عالی preview 14min
دیفرانسیال کلی تر تیب عالی preview 18min
ترسیم گراف توابع پارا متری preview 14min
ترسیم گراف در فضای قطبی preview 10min
ترسیم گراف تابع سه متحوله preview 5min
ترسیم گراف توابع دو متحوله preview 6min
ترسیم گراف در فضای سه بعدی preview 7min
گراف تابع در فضای استوانوی preview 4min

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

پوهاند مرزا محمد مرزا حدود 30 سال می شود که مصروف تدریس ریاضی در پوهنتون های معتبر افغانستان می باشند. همچنان وی در پست های اداری مختلف از جمله ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ، معاونیت علمی کار کرده اند. درجه تحصیلی پوهاند مرزا محمد مرزا ماستری می باشد و همچنان مدت دو سال در مقطع دکترا تحقیقات علمی انجام داده اند.