ریاضیات عالی Calculus 1

ریاضیات عالی Calculus 1

 • بدون امتیاز
 • (0 نظریات)
 • 19 دانشجو ثبت نام کردند

الزامات

 • ریاضیات عالی Calculus 1

شرح

ریاضیات عالی Calculus 1

محتوای کورس

تابع preview 21min
گراف توابع ستندرد preview 27min
دومین تابع preview 17min
تعیین ساحه موجودیت تابع preview 15min
ارایه توابع preview 11min
متزاید و متناقص تابع، جفت و تاق تابع preview 13min
معکوس تابع preview 11min
تابع مرکب preview 15min
تابع قیمت مطلق preview 12min
لیمیت ترادف preview 12min
ثبوت لیمیت مشهور ترادف preview 11min
ترادف بی نهاین کوچک preview 9min
لیمیت تابع preview 15min
لیمیت طرف راست و چپ preview 7min
تابع بی نهایت کوچک preview 9min
قواعد لیمیت preview 18min
مثال های لیمیت preview 10min
لیمت مشهور تابع مثلثاتی preview 11min
مثال ها preview 16min
توابع بی نهایت بزرگ preview 19min
مقایسه توابع بی نهایت کوچک preview 10min
لیمت توابع نمائی preview 19min
مثال های لیمیت preview 21min
سوال های لیمیت preview 19min
متمادیت تابع preview 19min
غیر متمادیت تابع preview 17min
حل سوال های لیمیت preview 27min
حل سوال های لیمت ترادف preview 28min
حل سوالات لیمیت تابع preview 18min
حل سوال های لیمیت preview 18min
حل سوال های لیمیت توابع مثلثاتی preview 16min
حل سوال های لیمیت توابع مثلثاتی preview 19min
حل سوالات لیمیت توابع نمائی preview 18min
تعیین درجه کوچکی توابع بی نهایت کوچک preview 17min
سوال های غیر متمادیت تابع preview 18min
مشتق تابع preview 14min
قضایای مشتق preview 10min
فورمول های مشتق preview 10min
مشتق توابع غیر آشکار و پارا متریک preview 13min
مشتقات ترتیب عالی preview 14min
قواعد لاهو پیتال preview 13min
تطبیق قاعده لاهوپیتال preview 15min
فورمول تایلور و مکلورن preview 14min
تحقیق تابع preview 16min
اکستریموم تابع preview 18min
دریافت نقاط اعظمی و اضغری preview 10min
مقعریت و محدبیت تابع preview 18min
مجانب ها preview 17min
ترسیم گراف تابع preview 16min

کورس های اخیر

blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان
blog
اخرین به روز رسانی 19th June 2021
 • 0
 • رایگان

درباره استاد

instructor
درباره استاد

پوهاند مرزا محمد مرزا حدود 30 سال می شود که مصروف تدریس ریاضی در پوهنتون های معتبر افغانستان می باشند. همچنان وی در پست های اداری مختلف از جمله ریاست پوهنتون، ریاست پوهنحی ، معاونیت علمی کار کرده اند. درجه تحصیلی پوهاند مرزا محمد مرزا ماستری می باشد و همچنان مدت دو سال در مقطع دکترا تحقیقات علمی انجام داده اند.